Centrum žilní chirurgie Kojetín
náměstí Republiky 905
Kojetín
752 01

MUDr. Pavel Matoušek, Ph.D.
tel.: 581 701 180
mobil: 602 775 626
mail: zilnichirurgie@zilnichirurgie.cz

zobrazit větší mapu

Léčba varixů

Poskytujeme komplexní péči o pacienty s křečovými žilami:

 • konzervativní léčba bandážováním
 • sklerotizace léčebná
 • sklerotizace kosmetická
 • operace varixů strippingem
 • operace varixů metodou limited stripping
 • operace varixů metodou CHIVA
 • operace varixů laserem - EVLT
 • operace varixů technikou radiofrekvenční ablace - RFITT VNUS Closure

Konzervativní léčba bandážováním    Konzervativní léčba bandážováním   

Konzervativní léčba bandážováním

Sklerotizace

Sklerotizace je metoda k odstranění určitého typu křečových žil a metlicovitých varixů, při které se do žíly vstřikuje speciální léčebná látka, která způsobí podráždění a narušení vnitřní plochy žíly a její zdrsnění, což umožní snadnější ulpívání krevních částeček a výsledkem je uzavření určitého úseku křečové žíly. Postupem času jsou tyto žilní úseky nahrazeny pojivovou tkání a stávají se tak téměř neviditelnými.

Sklerotizace    Sklerotizace   

Sklerotizace

Operace křečových žil

Operace křečových žil patří mezi poměrně časté výkony, avšak technika a způsob provedení se v posledních letech významně mění. Od klasických operací, prováděných za hospitalizace v nemocnici na několik dnů při celkovém uspání, se stále více pacientů kloní k ambulantním estetickým operačním metodám. Při těchto operacích se odstraňují pouze poškozené úseky žil a to zpravidla jen v místním znecitlivění anebo v analgosedací, popřípadě v krátkodobé celkové anestezii bez nutnosti pobytu v nemocnici. Takové výkony mají velkou výhodu v šetrnosti, v ambulantním způsobu operace a ve velmi dobrém kosmetickém efektu.

Operace varixů technikou strippingu

Základním principem radikální operační léčby varixů je přerušení všech nefunkčních komunikací mezi povrchovým a hlubokým žilním systémem, zrušení chronické žilní nedostatečnosti a zmírnění jejich následků. Tohoto cíle dosáhneme přerušením velké skryté žíly, popřípadě malé skryté žíly v jejich vústění do hluboké stehenní žíly popřípadě do podkolenní žíly, strippingem kmene velké skryté žíly či malé skryté žíly a přerušením spojovacích žil. Tento základní princip operace lze dosáhnout různou technikou a taktikou operace, různou metodikou a použitím rozličných nástrojů.

Operace varixů technikou limitovaného strippingu

Při limitovaném strippingu odstraňujeme nejčastěji jen stehenní část velké skryté žíly a zachováváme. Nepostiženou bércovou část kmene, což má velký význam pro případný rekonstrukční výkon v kardiochirurgii, či periferní tepenné chirurgii, protože i když je žíla jen lehce varikosní, je ideální náhradou pro rekonstrukční tepenné výkony.

Odstraňujeme kolaterální varikozní větve a varikozní uzly.

Operace varixů technikou invaginačního strippingu

Tato metoda zmenšuje invazivitu běžného strippingu velkých a malých skrytých žil a tím i snižuje možný výskyt komplikací.

Při této technice je do žíly zavedena sonda, ke které je žíla pevně přivázána. Následuje tah za konec sondy, přičemž se kmen žíly invertuje a obrací se naruby jako rukáv. Odstraňujeme kolaterální varikozní větve a varikozní uzly.

Při této technice je méně krevních výronu, menší pooperační citlivost.

Stripping    Stripping    Stripping   

Stripping

Operace varixů technikou CHIVA

Označení CHIVA je zkratkou, tvořenou prvními písmeny francouzského názvu La Cure Hémodynamique de l'Insuffisance Veineuse en Ambulatoire. Metoda vznikla ve Francii v osmdesátých letech a jejím autorem je pařížský chirurg Claudie Franceschi. Metoda vychází z poznatku, že ve zdravých povrchových žilách krev cirkuluje ze vzdálenějších míst směrem k srdci a z povrchu do hloubky. Při poruše cirkulace se zpomaluje žilní proud a zvyšuje se hydrostatický tlak krevního sloupce uvnitř žíly. Zvýšený hydrostatický tlak působí nejen ve směru gravitace ale i na cévní stěnu do stran a současně zpomaluje žilní proud. Dochází tak zároveň k pomalejšímu okysličování a zpomalení odplavování zplodin látkové výměny. Výsledkem je poškození zdravé žilní stěny, což se projevuje jejím ochabnutí a vznikem typické varikosní žíly, vinoucí se pod kůží.

Operace technikou CHIVA vychází z přerušení tlakového sloupce a vyřazení tzv. refluxních bodů – míst, ve kterých má žilní proud opačný směr toku – z žilního oběhu. Důsledně se zachovávají nepostižené žilní úseky. Cílem těchto výkonů je zajistit nízký tlak v povrchovém žilním systému a odvedení žilní náplně do hlubokých žil.

Efekt této metody je progresivní, funkční poruchy a otoky ustupují, hojí se vředy, zlepšuje se výživa kůže. Metoda je ambulantní, operuje se v místním znecitlivění z drobných několikamilimetrových kožních řezů. Operace je radikální ale současně i nejméně agresivní. Dbá na kosmetický výsledný efekt. Nevyžaduje u většiny operovaných pracovní neschopnost. Operovaný pacient odchází po operaci v doprovodu do domácí péče. Po týdnu se odstraňují jemné kožní stehy a pacient nosí po dobu pěti týdnů kompresivní punčochy.

Operace varixů technikou CHIVA    Operace varixů technikou CHIVA    Operace varixů technikou CHIVA   

Operace varixů technikou CHIVA

Endovenosní laserová operace EVLT

Laser je zkratka anglického názvu Light Amplification by Stimulated Emission of Radiations a v překladu znamená zesílení světla pomocí stimulované emise záření.

Základní vlastnosti laserového elektromagnetického záření jsou:

 • monochromatičnost (čistota záření ve smyslu vlnové délky)
 • koherence (organizovanost záření v čase)
 • polarizace (rovinná organizace světelných kmitů)
 • rovnoběžnost

Toto umožňuje některé specifické vlastnosti laseru, především dodání obrovského množství energie ve velmi krátkém čase na velmi malou plochu. Základním principem léčby laserem je přeměna energie světelného paprsku v tepelnou energii, pronikající pouze do vzdálenosti 0,8 mm a způsobující var krve a přehřátí přilehlé části žilní stěny a narušení kolagenních vláken při zachování nepoškozených okolních struktur. Konečným a výsledným efektem je kontrakce až úplné zatavení žíly.

Při kontaktu laserového paprsku s tkání se dále paprsek šíří několika způsoby - odrazem, lomem, rozptylem a absorpcí. Okamžitý tkáňový efekt závisí na termických vlastnostech a absorpčním spektru tkáně, vlnové délce a energii laseru.

Na našem pracovišti využíváme k endovaskulárním operacím varixů nejmodernější laserový systém IDAS, který má vlnovou délku 532 nm v oblasti zeleného světla a může pracovat ve dvou různých provozních módech – v kontinuálním módu nebo v pulzním módu. Při tomto minimálně invazivním způsobu léčby se zpravidla pouze z vpichu zavádí optické vlákno laseru do žíly a při vytahování se postupně celá poškozená žíla zataví. Po zákroku nejsou jizvy a jsou jen minimální krevní podlitiny. Metoda se provádí ambulantně s minimem pooperačního omezení a s krátkodobým nošením punčoch.

Endovenosní laserová operace EVLT    Endovenosní laserová operace EVLT   

Endovenosní laserová operace EVLT

Radiofrekvenční endoluminální ablace žíly RFC VNUS Closure

Principem metody radiofrekvenčního uzávěru žíly je využití radiofrekvenční energie aplikované speciálním nitrožilním katétrem, který má na konci bipolární elektrodu. Lokálně působící teplota 86 °C způsobuje tepelnou destrukci vnitřní stěny žíly, kontrakci a slepení žíly a následnou sekundární vazivovou přeměnu žíly. Výkon se provádí v lokální anestezii pod ultrazvukovou kontrolou.

Radiofrekvenční endoluminální ablace žíly RFC VNUS Closure   

Radiofrekvenční endoluminální ablace žíly RFC VNUS Closure    Radiofrekvenční endoluminální ablace žíly RFC VNUS Closure    Radiofrekvenční endoluminální ablace žíly RFC VNUS Closure   

Radiofrekvenční endoluminální ablace žíly RFC VNUS ClosureKompletní ceník výkonů v Centru žilní chirurgie Kojetín